دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی

دفتر نظارت ، بهسازی و هدایت شغلی در سه محور اصلي زير  متولي امور آموزشي  مربوط  به فعاليت بخش دولتي سازمان است ، که افتخار دارد با همکاري ادارات کل آموزش فني و حرفه اي استانها در بحث خدمت رساني به متقاضيان  فراگيري مهارت در مراکز ثابت آموزش فني و حرفه اي ، تيم هاي آموزشي مستقر در پادگانها و همچنين ندامتگاهها ، اثر گذار  باشد . 

محور هاي اصلي فعاليت اين دفتر عبارتند از :

الف برنامه ريزي و بهبود مستمر داده هاي لازم براي فعاليت مراکز، شعب و تيمهاي آموزشي و بهينه نمودن فرايند مهارت آموزي در کارگاهها از طريق مطالعه وضع موجود ، ارائه راهکارهاي بهينه و آزمايش روشهاي جديد ، علمي و اعتبار بخشي به روشهاي نو و تسري آنها .

ب نظارت بر استقرار و نهادينه شدن ضوابط و مقررات آموزشي ، از يک طرف براي ارائه بازخوردهاي لازم براي بهينه کردن سامانه آموزشي در حال اجرا  و از طرف ديگر براي استقرار نظام شايسته سالاري

ج - يكي از سياستهاي فعال اشتغال بازار كار، ارائه خدمات مشاوره آموزشي-شغلي است كه مي تواند در مراكز آموزش فني و حرفه اي اثرات فراواني براي كارجويان و ارتقاء بهره وري شاغلين به همراه داشته باشد. كار آفرينان و نيروهاي كارمي توانند از اين خدمات در جهت كارآفريني بهتر و برخورداري از مهارتهاي مورد نياز بازار كار بهره مند گردند و در اين صورت خدمات ارائه شده سازگاري بين مشاغل موجود و نيروي كار را تضمين مي كند. شناسايي امكانات جامعه و نيز توجه به توانايي هاي افراد حائز اهميت است ، با استفاده از خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي افراد به سوي يادگيري مهارتهايي ترغيب و تشويق مي گردند كه نياز بازار كار و جامعه را تامين و از طرفي با خصوصيات رغبت ٬ علائق و توانائيهاي آنها سازگار باشد.


دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی با استفاده از سرمايه هاي انساني در اختيار و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان  و مربيان توانمند و خبره ادارات کل آموزش فني و حرفه اي استانها و مراکز آموزشي شهرستانها ، تمامي کوشش خود را در راستاي نيل به هدف والاي سازماني که همانا ارتقاي رضايتمندي مشتريان سازمان و متقاضيان فراگيري مهارت در بخش دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور است، بکار گرفته و اميد آن دارد که در اين مسير به خواست خداوند متعال و حمايت و توجه شما دوستان و همکاران بتواند در درگاه احديت و در پيشگاه خلق خداوند،  به نحو شايسته اي پاسخگو باشد .