---------------------------
توضیح: اینکه لازم است از جدول شماره دو بازنگری شده مربوط به شاخص های بهره وری کارگاه های آموزشی که در لینک فوق بارگذاری شده است استفاده گردد.

توجه: پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای نمونه ، در صورت لزوم (و عدم امکان ارسال از طریق ایمیل دفتر بهسازی) نسبت به بارگذاری فایل ارسالی در گوگل درایو (Google Drive) اقدام نموده و لینک آن به ایمیل دفتر ارسال گردد.

دستورالعمل و مستندات اعتبارسنجی مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی سال 1395

حائز اهمیت - نامه جدید و نرم افزار ویرایش شده اعتبارسنجی توجه: سوالات شماره های 29، 30، 31 و 32 پرسشنامه کارکنان را می بایست همه کارکنان پاسخ دهند. همچنین منظور از کارشناسان در صفحه ورود اطلاعات کلی نرم افزار همان کارکنان می باشد.

دستورالعمل و فرمت ارزیابی بیرونی اعتبارسنجی

دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

مستندات مربوط به نخستین پویش ملی تبلیغات هوشمندانه - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پیوست های نامه شماره 99/220/ 25074 مورخ 99/8/5 درخصوص اعمال ماده 17 قانون بخشی از مقررات مالی دولت استان قزوین :: 1   2   3

 

اقدامات ارزنده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی در راستای اعتباربخشی به آموزشهای سازمان در بخش HSE

----------------------------------------

جدول مربوط به مهارت آموختگان برتر استان ها نامه شماره 18148 مورخ 98/5/22 دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی

--------------------------------------------

تجهیزات مراکز شماره یک استان ها مربوط به نامه شماره 98/220/13593 مورخ 98/4/22 در خصوص شبکه آزمایشگاهی راهبردی 

نمونه خدمات قابل ارائه توسط تجهیزات مربوط به نامه فوق

------------------------------------------------------------------------------------