............................................................................ 

جشنواره مهارت آموختگان کارآفرینان برتر: نامه دفتر بهسازی، دستورالعمل و پیوست ها سال 97