بخشنامه نحوه احراز صلاحیت و استفاده از خدمات مربیان برون سازمانی
دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت و استفاده از خدمات مربیان برون سازمانی
دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
دستورالعمل اجرايي مشاوره هدايت شغلي، مشاوره در کانون های جمعیتي و مشاوره الکترونیک
قانون و آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری
بخشنامه تفویض تغییر پست مربیان سازمان
بخشنامه تفویض تغییر رشته و اعمال مدرک تحصیلی مربیان سازمان
آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی کارگران ساختمانی
------------------------
محتوای آموزشی طرح اعتبارسنجی مراکز دولتی > به منوی اعتبارسنجی مراکز دولتی مراجعه شود.

============================================
نرم افزارهای دفتر: