شیوه نامه ضوابط و نحوه انتخاب مربیان و روسای مراکز نمونه سال 1400 نامه

توضیح: اینکه لازم است از جدول شماره دو بازنگری شده مربوط به شاخص های بهره وری کارگاه های آموزشی که در لینک فوق بارگذاری شده است استفاده گردد.
توجه: پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای نمونه ، در صورت لزوم (و عدم امکان ارسال از طریق ایمیل دفتر بهسازی) نسبت به بارگذاری فایل ارسالی در گوگل درایو (Google Drive) اقدام نموده و لینک آن به ایمیل دفتر ارسال گردد.

دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه با سازمان مدیران و متخصصین ایران

دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

مستندات مربوط به نخستین پویش ملی تبلیغات هوشمندانه - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اسفند 99

پیوست های نامه شماره 99/220/ 25074 مورخ 99/8/5 درخصوص اعمال ماده 17 قانون بخشی از مقررات مالی دولت استان قزوین :: 1   2   3

-------------------------------------------

 

-----    -------    ------   ------