چيدمان كارگاههاي آموزشي رشته هاي کشاورزی
  1. پرورش دهنده قارچ صدفی        فهرست تجهیرات      چیدمان
  2. پرورش دهنده زنبور عسل         فهرست تجهیزات      چیدمان
  3. پرورش دهنده قارچ دکمه ای     فهرست تجهیزات      چیدمان
  4. کشتکار گلخانه های خاکی        فهرست تجهیزات      چیدمان