---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
پیوست نامه عملکرد مهارت آموزی به پناهندگان در سال 2014 و متمم آن: دانلود فرم صورت وضعیت دوره های آموزشی برگزار شده + دانلود فرم مشخصات کارآموزان پناهنده