توضیح: اینکه لازم است از جدول شماره دو بازنگری شده مربوط به شاخص های بهره وری کارگاه های آموزشی که در لینک فوق بارگذاری شده است استفاده گردد.

توجه: پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای نمونه ، در صورت لزوم (و عدم امکان ارسال از طریق ایمیل دفتر بهسازی) نسبت به بارگذاری فایل ارسالی در گوگل درایو (Google Drive) اقدام نموده و لینک آن به ایمیل دفتر به نشانی behsazi@irantvto.ir ارسال گردد.

 

---------

دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت و استفاده از خدمات مربیان برون سازمانی + بخشنامه معاونت آموزش