تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان:

تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با سازمان نظام مهندسی ساختمان