مصوبات شورای گسترش آموزشی نامه شماره 45070/200/95 مورخ 25/12/95 در خصوص  اخذ مجوز فعالیت مراکز استیجاری ادارات کل استانها در سال 1396 از شورای گسترش آموزشی: نامه - صورتجلسهفرم مربوطه

صورتجلسه اولین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و گسترش آموزش در سال 1395

 

صورتجلسه دومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و گسترش آموزش در سال 1395

صورتجلسه مورخ 95/4/27

صورتجلسه مورخ 95/7/27

صورتجلسه مورخ 95/8/25

صورتجلسه مورخ 95/9/2

صورتجلسه مورخ 95/10/13

صورتجلسه مورخ 95/11/6

صورتجلسه مورخ 95/11/26