شورای گفتگوی منطقه 7 کشوری بر اساس موقعیت منطقه ای و جغرافیایی متشکل از ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یزد می باشد مدیر معین ستادی این منطقه جناب آقای علیرضا طاهرپور شلمانی مدیر کل دفتر نظارت ،بهسازی و هدایت شغلی  می باشد.  این جلسات به منظور بهره مندی از نقطه نظرات و مشارکت مدیران آموزش فنی و حرفه ای استان‏ها و همچنین هم افزایی ظرفیت‏های منابع در راستای هدفمندی، فعال بودن و اثربخشی آموزش‏ها  برگزار شده و کارگروه های کارشناسی این شورا مهم ترین چالش های پیش روی استان خود را به عنوان پیشنهاد طبق فرمت های ارسالی از ستاد سازمان در جلسات مطرح می کنند و پس از ارزیابی و امتیاز دهی، طرح مذکور پذیرفته و یا رد می شود که در همین راستا مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان به عنوان دبیر منطقه ای مسئولیت پیگیری مصوبات و هماهنگی با مدیر معین ستادی را به عهده  دارند و همچنین ادارات کل عضو مکلفند در بازه های زمانی سه ماهه گزارشی از آخرین اقدامات انجام گرفته را به دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی ارسال نمایند.

 دستورالعمل، فرم ها، مصوبات، اقدامات شورای گفتگوی منطقه 7 کشوری 97/9/13