تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان حفاظت محیط زیست