تفاهم نامه با انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک اتو کلاو شده در ایران