محتوای آموزشی دوره تاب آوری در خانواده ویژه مشاوران:    قسمت1    قسمت2   قسمت3

محتوای آموزش دوره اخلاق حرفه ای از دیدگاه علمی- اسلامی

محتوای آموزشی دوره مشاغل-آینده تا افق 2030 :  قسمت1   قسمت2

محتوای آموزشی دوره خلاصه تحولات بازار کار ایران 1398