توجه: پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای نمونه ، در صورت لزوم (و عدم امکان ارسال از طریق ایمیل دفتر بهسازی) نسبت به بارگذاری فایل ارسالی در گوگل درایو (Google Drive) اقدام نموده و لینک آن به ایمیل دفتر ارسال گردد.
 نحوه امتیازدهی مربوط به مربیان سیار و همکاری در خصوص مقابله با کرونا- پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای مراکز نمونه
 دستورالمعل و فرم های انتخاب مربیان و روسای مرکز نمونه ادارات کل استانهای کشور بر اساس عملکرد سال 98 نامه معاون محترم آموزش
 
فرم اصلاحیه ارزيابي و سنجش  بهره وري مربيان تبدیل وضعیت گردیده سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور (نحوه محاسبه شاخص ها ارزیابی در بازه زمانی بدو تبدیل وضعیت تا پایان سال 97 می باشد) -- مربوط به شماره نامه 98/220/4191 مورخ 98/2/14 دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی