کار آموزان و مهارت جویان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بعنوان مخاطب ، مشتری و اصلی ترین رکن مهارت آموزی ، دارای حقوق حقه ای می باشند که این بخش با هدف اطلاع رسانی به متقاضیان کارآموزی و کارآموزان ارجمند ، ایجاد شده است .

حقوق کارآموزان به بخشها و زیر بخشهای پایین تقسیم می گردد:

1.  حقوق قبل از کارآموزی ( متقاضیان آموزش )

2. حقوق کارآموزان حین فراگیری مهارت

3. حقوق بعد از کارآموزی ( آزمون دهنده مهارت )

نسخه پیشنهادی دستورالعمل جذب ، نگهداشت و امور انضباطی کارآموزان

برگشت به صفحه اول