توجه: پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای نمونه ، در صورت لزوم (و عدم امکان ارسال از طریق ایمیل دفتر بهسازی) نسبت به بارگذاری فایل ارسالی در گوگل درایو (Google Drive) اقدام نموده و لینک آن به ایمیل دفتر ارسال گردد.

 نحوه امتیازدهی مربوط به مربیان سیار و همکاری در خصوص مقابله با کرونا- پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای مراکز نمونه

 دستورالمعل و فرم های انتخاب مربیان و روسای مرکز نمونه ادارات کل استانهای کشور بر اساس عملکرد سال 98نامه معاون محترم آموزش

-----    -------    ------   ------