· تکریم شدن متقاضی مهارت آموزی

· مشاوره گرفتن برای انتخاب دوره آموزشی ، هدایت شغلی و امکان ادامه فراگیری مهارت و فرصتهای شغلی آتیه مهارت آموخته ( در مراکز دارای واحد مشاوره )

· مطلع شدن از محتوای دوره ها

· دسترسی به برنامه اجرای دوره های آموزشی ( شیفت طول دوره تاریخ شروع و پایان دوره و ... )

· اطلاع از نحوه ثبت نام و تشریفات پذیرش کارآموز ( مدارک زمان مراجعه آزمون یا مصاحبه ورودی تعهدنامه کارآموزی میزان شهریه مصوب دوره ها در آموزشگاههای آزاد و ... )

·  مستحضر شدن از نحوه ارسال انتقاد یا پیشنهاد برای مسئولین مراکز و ادارات کل و نظرخواهی از آنها در مورد کیفیت خدمات راهنمایی ، مشاوره و پذیرش بصورت مستند ( فرم نظرخواهی )