· اطلاع از ضوابط و مقررات اداری ـ آموزشی و انضباطی مرکز آموزشی

· آگاه شدن از امکانات رفاهی ، تفریحی ، فرهنگی و کمک آموزشی مرکز و چگونگی بهره مندی از آنها و شرکت در فعالیتهای فوق برنامه مرکز

· استحضار از سرفصلهای تواناییها و مهارتهایی که در دوره آموزش فراخواهد گرفت همراه با مدت آموزش تئوری و عملی هر یک از تواناییها ( نصب تابلوی رئوس مطالب استاندارد )

· اطلاع یافتن از ضوابط ومقررات آموزشی دوره از طریق مربی و نحوه دسترسی به منابع آموزشی لازم

· مطلع شدن از ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت فردی و کارگاهی از طریق مربی و استفاده از لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی

·  دراختیار داشتن تجهیزات ، ابزار و مواد مصرفی کافی برای انجام تمرینهای آموزش عملی در کارگاهها

·  استفاده از دانش و مهارت مربی برای فراگیری مهارت

· مستحضر بودن از نحوه ارسال انتقاد یا پیشنهاد برای مسئولین مراکز و ادارات کل و نظردهي در مورد کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی و رفاهی مرکز بصورت مستند ( فرم نظردهي )