· مطلع شدن از ضوابط و مقررات آزمون و تعیین صلاحیت حرفه ای ( در دو بخش آزمون تئوری و عملی و میزان اهمیت هریک )

· استحضار از ارزش و اعتبار مدارک مهارتی صادر شده برای کارآموزان موفق

· اطلاع از برنامه آزمون تئوری و عملی

· آگاهی از مدارک لازم و تشریفات ثبت نام در آزمون ادواری و یا معرفی به آزمون پایان دوره و میزان شهریه لازم برای اخذ آزمون

· توجیه بودن از نحو کسب نتیجه آزمون تئوری و عملی

· دانستن روش اعتراض به آزمون ( نحوه اجرا پرسشهای آزمون و ... ) و یا نتیجه آزمون و مدت رسیدگی به اعتراضات