توضیح:

در اين بخش طراحي و جايگذاري تجهيزات كارگاهي كه توسط كارشناسان و مربيان كارگاه ها در قالب لي آت یا چیدمان كارگاهي طراحي و پیشنهاد