توجه: پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای نمونه ، در صورت لزوم (و عدم امکان ارسال از طریق ایمیل دفتر بهسازی) نسبت به بارگذاری فایل ارسالی در گوگل درایو (Google Drive) اقدام نموده و لینک آن به ایمیل دفتر ارسال گردد.

 نحوه امتیازدهی مربوط به مربیان سیار و همکاری در خصوص مقابله با کرونا- پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای مراکز نمونه

 دستورالمعل و فرم های انتخاب مربیان و روسای مرکز نمونه ادارات کل استانهای کشور بر اساس عملکرد سال 98 نامه معاون محترم آموزش

-------

 

اقدامات ارزنده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی در راستای اعتباربخشی به آموزشهای سازمان در بخش HSE

----------------------------------------

جدول مربوط به مهارت آموختگان برتر استان ها نامه شماره 18148 مورخ 98/5/22 دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی

--------------------------------------------

تجهیزات مراکز شماره یک استان ها مربوط به نامه شماره 98/220/13593 مورخ 98/4/22 در خصوص شبکه آزمایشگاهی راهبردی 

نمونه خدمات قابل ارائه توسط تجهیزات مربوط به نامه فوق

------------------------------------------------------------------------------------