توجه: پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای نمونه ، در صورت لزوم (و عدم امکان ارسال از طریق ایمیل دفتر بهسازی) نسبت به بارگذاری فایل ارسالی در گوگل درایو (Google Drive) اقدام نموده و لینک آن به ایمیل دفتر ارسال گردد.

  نحوه امتیازدهی مربوط به مربیان سیار و همکاری در خصوص مقابله با کرونا- پیرو نامه انتخاب مربیان و روسای مراکز نمونه

 دستورالمعل و فرم های انتخاب مربیان و روسای مرکز نمونه ادارات کل استانهای کشور بر اساس عملکرد سال 98 + نامه معاون محترم آموزش

---------

---------

دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت و استفاده از خدمات مربیان برون سازمانی + بخشنامه معاونت آموزش