همکاری اداره کل زنجان با شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا