تفاهم نامه سازمان با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی