شعار سال
شنبه 13 خرداد 1402

توضیح:

در اين بخش طراحي و جايگذاري تجهيزات كارگاهي كه توسط كارشناسان و مربيان كارگاه ها در قالب لي آت یا چیدمان كارگاهي طراحي و پیشنهاد شده است مشاهده مي گردد كه در مطالعه و بررسي آن موارد ذيل می باید مورد توجه قرار گیرد:

1.        الگوي اين 6 كارگاه براساس پايلوت 18 متر در 12 متر مي باشد.

2.       مقياس طراحي كليه لي آت ها 100:1 مي باشد.

3.      در اين كارگاه ها انبار, حمام, دستشويي, رختكن كارآموزان, اتاق مربي در نظر گرفته نشده است و فقط جهت جانمايي و چيدمان تجهيزات مي باشد.مكانهاي فوق در طرحي ديگر ارائه مي گردد.

4.       انبار كپسول ها در فضايي خارج از كارگاه تعبيه گرديده است. اين انبار مخصوص كارگاه هايي مي باشد كه داراي تجهيزات اشتعال زا مانند ( كپسول استيلن, اكسيژن و ...) باشند.

5.      براساس شماره گذاري تجهيزات داخل لي آت ليستي به پيوست هر كدام از كارگاه ها قرار دارد كه اسامي تجهيزات در آن مشخص گرديده است.

فایل ها

boss
66583504
تنظیمات قالب