شعار سال
شنبه 13 خرداد 1402

اطلاعات تماس کارشناسان دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی برای پاسخگویی به مخاطبان

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

تلفن داخلی

شماره تماس

آقای محمود تقی پور

مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی

1416

 

66583515

 

66583524

آقای روح اله صاحبی

مسئول دفتر

1400

خانم غزاله غفوری

کارشناس نظارت، خدمات کامپیوتر و متصدی امور دفتری

1420

آقای حسین بابایان

معاون بهسازی و توسعه آموزشی

1402

خانم مریم ابراهیمی

معاون مشاوره و هدایت و پایش پیامدهای آموزشی

1412

آقای حسین فرضی

رئیس گروه

1410

آقای فرشاد مجیدفر

رئیس گروه

1405

خانم میترا طهرانی

رئیس گروه

1418

خانم مریم ایمانی

رئیس گروه

1413

خانم فرزانه معظمی گودرزی

رئیس گروه

1415

خانم هاجر خواجه بولاقی

کارشناس

1403

خانم سمیه طالبی

کارشناس

1418

خانم فروزان ثامنی

کارشناس

1427

خانم محبوبه چمی

کارشناس

1421

خانم ژاله عمرانی

کارشناس

1417

آقای امیرحسین عصار

کارشناس

1428

آقای علی حسین زاده

کارشناس

1411

آقای منصور علیزاده شلمانی

کارشناس

1404

آقای مصطفی هژیریوسفی

کارشناس

1409

آقای احمد عزیزی

کارشناس

1406

خانم معصومه عطااله

کارشناس

1426

آقای محمدعلی ولدخانی

کارشناس

1406

آقای سهراب طوسی

کارشناس

1407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
boss
66583504
تنظیمات قالب